Avís Legal


1. Titularitat de la Pàgina Web

Les presents Condicions (d’ara endavant denominades AVÍS LEGAL) tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web així com la resta de web és titularitat de Joan Bosco Anton Garcia. (d’ara endavant, Bosco Anton), si us plau dediqui uns minuts a llegir-les.

Aquesta pàgina web és propietat de Bosco Antonç, amb DNI 36961724B i seu a 17412 Maçanet de la Selva, Can Puig de Marata, Veïnat de marata, 43

Per a qualsevol consulta, pot contactar al telèfon +34 627 544 482  o via email a estudi@bosco.cat

La utilització del web atribueix la condició d’USUARI de la web (en endavant, “l’USUARI”) i implica l’acceptació expressa, plena i sense reserva de totes les condicions i termes d’ús incloses en aquest AVÍS LEGAL. La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en què l’USUARI es trobi connectat a la mateixa. Per tant, l’USUARI ha de llegir atentament el present AVÍS LEGAL en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present AVÍS LEGAL poden patir modificacions.

2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic (en endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de Bosco Anton o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web, sense que puguin entendre cedits a l’USUARI cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Les marques, noms comercials o signes distintius, són titularitat de Bosco Anton o de tercers, sense que pugui entendre que l’accés a la Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Condicions Ús de la Web

A.- Sobre L’ús

L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb la Llei i el present AVÍS LEGAL. L’USUARI respondrà davant de Bosco Anton o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Web amb finalitats lesives de béns o interessos de Bosco Anton o de tercers o que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software ) de Bosco Anton o de tercers.

B.- Sobre els Continguts

L’USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present AVÍS LEGAL, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l’apartat 1.

Amb caràcter merament enunciatiu, l’USUARI d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per Bosco Anton o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació si és el cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Software o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’USUARI o d’un tercer.
  • Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants de la Web així com de les bases de dades que Bosco Anton posi a disposició dels USUARIS.

C.- Sobre el Formulari de recollida de dades

Tota la informació que faciliti l’USUARI a través dels formularis de la web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquests efectes, l’USUARI garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a Bosco Anton perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’USUARI. En tot cas serà l’USUARI l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Bosco Anton o a tercers per la informació que faciliti.

L’USUARI es compromet a custodiar adequadament les dades identificatives (Usuari i Contrasenya) per a l’accés als serveis oferts a la web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a tercers. L’USUARI serà responsable pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.

4. Exclusió de responsabilitat

A.- Sobre la Informació

L’accés a la web no implica de cap manera l’obligació per part de Bosco Anton de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de les dades subministrades a través de la mateixa. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació de cap servei d’assessorament o consultoria de cap tipus.

Bosco Anton no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’USUARI o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a la web.

B.- Dels serveis

L’accés a la web no implica l’obligació per part de Bosco Anton el controlar l’absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu. Corresponent a l’USUARI la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Bosco Anton no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la utització de la web.

L’establiment d’enllaços no implica l’existència de relacions entre Bosco Anton i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi.

C.- De la disponibilitat del Web

L’accés a la web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament que no correspon a Bosco Anton. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccesibles per als USUARIS.

Bosco Anton no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’USUARI que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

Bosco Anton queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats per demandes i reclamacions de tercers per l’incompliment per part de l’USUARI del nostre AVÍS LEGAL, Política de privacitat o per qualsevol incompliment de la legislació vigent.

5. Protecció de dades de caràcter Personal

A través de la seva web, Bosco Anton posa a disposició dels USUARIS formularis de contacte, mitjançant els quals, els interessats ens envien les seves dades personals i currículums, amb la finalitat que puguem gestionar les seves consultes o sol·licituds d’informació, relacionada amb les nostres ofertes de feina i amb els diversos serveis oferts per Bosco Anton.

Mitjançant aquesta via de comunicació l’USUARI facilita les seves dades de caràcter personal i requereix l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat (consultar per a més informació), l’USUARI garanteix que les dades que ens facilita són certes.

Bosco Anton guardarà les dades personals que rebi dels USUARIS a través de la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, o accés no autoritzat a aquestes dades. Així mateix, aquestes dades no seran cedides, ni es donarà accés a terceres persones sense autorització expressa dels titulars dels mateixos. Únicament es comunicaran les seves dades a terceres empreses, si la seva intervenció és necessària per satisfer la sol·licitud que ens ha enviat.

6. Política de cookies

Per més informació consultar la nostra política de cookies.

7. Ús menors de 14 anys

La present web NO està dirigida a menors de 14 anys, en conseqüència, s’han d’abstenir de facilitar qualsevol informació de caràcter personal.

8. Legislació aplicable

El present AVÍS LEGAL i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola que estigui en vigor en cada moment.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona.